Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou závazným ujednáním mezi provozovatelem služby zaipo s.r.o. a mezi uživateli využívající služeb provozovatele.

Provozovatel, organizátor, prodávající

zaipo s.r.o. se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha, IČO 17684692
Bankovní spojení: 2602370315/2010
Telefonní kontakt:
Email: info@zaipo.cz

Organizované výlety a pobyty

Akce

Akcí se rozumí událost s předem naplánovaným programem. Může se jednat o výlet, kurz, výuku, teambuildingovou akci či jiná aktivitu. Obsah a místo konání akce vybírá organizátor. Účast na veškerém programu akce je pro účastníky dobrovolná a lze kdykoliv ukončit odchodem z akce.
Organizátor pouze zprostředkovává možnost seznámení. Organizátor neručí za pravdivost osobních údajů účastníků jako jsou například údaje o věku, či zdali jsou účastníci nezadaní a podobně.
Organizátor neručí na akci za zdraví nebo majetek účastníků ani neručí za škody nebo újmy, které by svým chováním účastník způsobil sobě nebo jiným účastníkům nebo třetím osobám. Akce končí oznámením konce akce organizátorem účastníkům nebo odchodem účastníka z akce.
Minimální počet účastníků pro konání akce je definován u každé akce zvlášť a tento počet je uvedený mezi informacemi o akci, které jsou na webových stránkách. Organizátor není schopen garantovat, že se všichni přihlášení účastníci skutečně dostaví (např. z důvodu náhlé nemoci nebo jiné vážné události).

Podmínky účasti

Podmínkou účasti na akci je dosažení věku 18 let. Účastník je povinen dostavit se slušně a čistě oblečen. Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Po dobu konání akce se účastník musí chovat slušně a dle dobrých mravů a řídit se pokyny organizátora. Je povinen dbát o bezpečnost svou i ostatních a chovat se tak, aby nevznikla žádná škoda. Účastník nese za jím způsobené škody v souvislosti se svou účastí na akci plnou odpovědnost.
Účastník se musí zaregistrovat na akci prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.zaipo.cz a dále musí uhradit účastnický poplatek v termínu daném organizátorem. Přihlášením na akci a uhrazením účastnického poplatku účastník souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo zájemcovu přihlášku na akci odmítnout.
Účastník má povinnost při přihlášení na akci uvést přesné a pravdivé údaje. Účastník čestně prohlašuje, že nikdy nebyl odsouzen z žádného sexuálního trestného činu, není sexuální deviant a není evidován jako sexuální delikvent.
Přihlášením na akci účastník stvrzuje, že mu je dostatečně znám jeho zdravotní stav, který umožňuje se akce účastnit. V případě, že účastník v průběhu akce zjistí, že jeho zdravotní stav dále neumožňuje pokračování na akci, nebo je jeho zdravotní stav jakkoliv jinak ohrožen, je povinen tuto skutečnost bez jakýchkoli odkladů oznámit organizátorovi a svoji účast na ihned ukončit.
Organizátor má právo vyloučit účastníka z akce v případě nesplnění kterékoli z podmínek účasti obsažených ve Všeobecných obchodních podmínkách. Účastník může být vyloučen i v případě nevhodného či neslušného chování a porušení zákonných norem. V tomto případě nemá účastník nárok na náhradu poplatku.

Podmínky odhlášení z akce

Účastník se může z akce odhlásit nejpozději 72 hodin před termínem konání akce a to písemně (e-mailem na info@zaipo.cz). V tom případě mu bude účastnický poplatek vrácen na jeho bankovní účet, nebo může využít částku na uhrazení jiné naší akce. V případě pozdějšího odhlášení účastnický poplatek propadá a účastník nemá právo požadovat jinou náhradu.

Zrušení akce

Organizátor si vyhrazuje právo akci odvolat. V takovém případě uvědomí účastníky neprodleně vhodnou formou (e-mail, SMS, telefon). V tom případě bude účastnický poplatek vrácen, nebo může být využit na uhrazení jiné naší akce. Provozovatel neodpovídá za dodatečné náklady, které mohou v důsledku tohoto bodu účastníku vzniknout

Výměna kontaktů

Kontakty jsou účastníkům akce poskytovány na základě oboustranného zájmu, který je zjišťován diskrétně. Účastník je na začátku každé akce podrobně seznámen s mechanismem výměny kontaktů. Vzájemná přímá výměna kontaktů účastníky přímo na akci není nijak omezena.

Další ustanovení

Koncepce akcí je autorským dílem a všechny materiály, které účastníci na akci obdrží nejsou určené k dalšímu volnému šíření.
Organizátor není odpovědný a nenese žádnou odpovědnost za aktivity pořádané v rámci akce třetími stranami.
Pořadatelem akce může být sám organizátor nebo smluvní partner.

Zážitkové krabičky

Na webových stránkách jsou u jednotlivých položek uvedené informace, hlavní vlastnosti produktu a aktuálně platné ceny. Toto ustanovení nevylučuje sjednání individuální kupní smlouvy s jinými podmínkami. Prezentace zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím formuláře na který odkazují webové stránky.  Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.  Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

V případě, že objednávku nemůže prodávající z nějakého důvodu splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo emailem po vzájemné dohodě s prodávajícím a to pouze v případě, pokud nebyla zahájena výroba produktu na míru a prodávajícímu nevznikly náklady spojené s touto objednávkou. Pokud kupující zruší objednávku po zahájení výroby na míru, je povinen uhradit takto vzniklé náklady prodávajícímu.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

Autorská práva a nepovolené šíření obsahu

Veškeré části zboží jsou autorskou tvorbou prodejce a není možné je bez souhlasu autora jakkoliv dále šířit ani kopírovat. Zboží je určeno pro jednorázové použití.

Přeprava a převzetí zboží

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy kupující uhradí bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2602370315/2010d (dále jen „účet prodávajícího“). Platba je splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.  Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.  Prodávající je povinen kupujícímu vystavit daňový doklad a transakci evidovat ve svém účetnictví.

Zboží je kupujícímu dodáno buď na adresu určenou kupujícím objednávce, nebo prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

Kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí zboží. A to pouze v případě, že zboží vrátí s původním neporušeným obalem.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud se jedná o zboží, které bylo jakkoliv upraveno podle přání kupujícího, pokud byl porušen obal a nebo bylo-li zboží jakkoliv poškozeno. Od smlouvy není možné odstoupit ani v případě je-li zboží digitálním obsahem, který již byl dodán kupujícímu a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Od smlouvy není možné odstoupit ani v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující napsat odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly. A chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

Zboží je určeno ze své podstaty pro jednorázové použití a tudíž na jen nelze uplatnit záruku.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu a nelze jej řádně použít. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Zpracování osobních údajů

Všechny informace a osobní údaje jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jednoduchým způsobem odhlásit (proklikem v emailu nebo zasláním emailu, případně telefonním hovorem).

Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.