Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou závazným ujednáním mezi provozovatelem služby zaipo s.r.o. a mezi uživateli využívající služeb provozovatele.

Provozovatel a organizátor

Organizátorem akcí je zaipo s.r.o. se sídlem Kurzova 2222/16, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha, IČO 17684692
Bankovní spojení: 2602370315/2010
Telefonní kontakt: 
Email: info@zaipo.cz

Akce

Akcí se rozumí událost s předem naplánovaným programem. Může se jednat o výlet, kurz, výuku, teambuildingovou akci či jiná aktivitu. Obsah a místo konání akce vybírá organizátor. Účast na veškerém programu akce je pro účastníky dobrovolná a lze kdykoliv ukončit odchodem z akce.
Organizátor pouze zprostředkovává možnost seznámení. Organizátor neručí za pravdivost osobních údajů účastníků jako jsou například údaje o věku, či zdali jsou účastníci nezadaní a podobně.
Organizátor neručí na akci za zdraví nebo majetek účastníků ani neručí za škody nebo újmy, které by svým chováním účastník způsobil sobě nebo jiným účastníkům nebo třetím osobám. Akce končí oznámením konce akce organizátorem účastníkům nebo odchodem účastníka z akce.
Minimální počet účastníků pro konání akce je definován u každé akce zvlášť a tento počet je uvedený mezi informacemi o akci, které jsou na webových stránkách. Organizátor není schopen garantovat, že se všichni přihlášení účastníci skutečně dostaví (např. z důvodu náhlé nemoci nebo jiné vážné události).

Podmínky účasti

Podmínkou účasti na akci je dosažení věku 18 let. Účastník je povinen dostavit se slušně a čistě oblečen. Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Po dobu konání akce se účastník musí chovat slušně a dle dobrých mravů a řídit se pokyny organizátora. Je povinen dbát o bezpečnost svou i ostatních a chovat se tak, aby nevznikla žádná škoda. Účastník nese za jím způsobené škody v souvislosti se svou účastí na akci plnou odpovědnost. 
Účastník se musí zaregistrovat na akci prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.zaipo.cz a dále musí uhradit účastnický poplatek v termínu daném organizátorem. Přihlášením na akci a uhrazením účastnického poplatku účastník souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo zájemcovu přihlášku na akci odmítnout.
Účastník má povinnost při přihlášení na akci uvést přesné a pravdivé údaje. Účastník čestně prohlašuje, že nikdy nebyl odsouzen z žádného sexuálního trestného činu, není sexuální deviant a není evidován jako sexuální delikvent.
Přihlášením na akci účastník stvrzuje, že mu je dostatečně znám jeho zdravotní stav, který umožňuje se akce účastnit. V případě, že účastník v průběhu akce zjistí, že jeho zdravotní stav dále neumožňuje pokračování na akci, nebo je jeho zdravotní stav jakkoliv jinak ohrožen, je povinen tuto skutečnost bez jakýchkoli odkladů oznámit organizátorovi a svoji účast na ihned ukončit.
Organizátor má právo vyloučit účastníka z akce v případě nesplnění kterékoli z podmínek účasti obsažených ve Všeobecných obchodních podmínkách. Účastník může být vyloučen i v případě nevhodného či neslušného chování a porušení zákonných norem. V tomto případě nemá účastník nárok na náhradu poplatku. 

Podmínky odhlášení z akce

Účastník se může z akce odhlásit nejpozději 72 hodin před termínem konání akce a to písemně (e-mailem na info@zaipo.cz). V tom případě mu bude účastnický poplatek vrácen na jeho bankovní účet, nebo může využít částku na uhrazení jiné naší akce. V případě pozdějšího odhlášení účastnický poplatek propadá a účastník nemá právo požadovat jinou náhradu.

Zrušení akce 

Organizátor si vyhrazuje právo akci odvolat. V takovém případě uvědomí účastníky neprodleně vhodnou formou (e-mail, SMS, telefon). V tom případě bude účastnický poplatek vrácen, nebo může být využit na uhrazení jiné naší akce.Provozovatel neodpovídá za dodatečné náklady, které mohou v důsledku tohoto bodu účastníku vzniknout

Výměna kontaktů

Kontakty jsou účastníkům akce poskytovány na základě oboustranného zájmu, který je zjišťován diskrétně. Účastník je na začátku každé akce podrobně seznámen s mechanismem výměny kontaktů. Vzájemná přímá výměna kontaktů účastníky přímo na akci není nijak omezena.

Další ustanovení

Koncepce akcí je autorským dílem a všechny materiály, které účastníci na akci obdrží nejsou určené k dalšímu volnému šíření.  
Organizátor není odpovědný a nenese žádnou odpovědnost za aktivity pořádané v rámci akce třetími stranami.
Pořadatelem akce může být sám organizátor nebo smluvní partner.